Ве молиме почекајте...

Септима дооел Скопје
Системи за квалитет
„Септима“ во 2017 година го имплементира системот за квалитет, со редовно негово обновување во согласност со барањата на телото за сертификација.

Системот за управување со квалитет според барањата на меѓународниот стандард ISO 9001: 2015 е одобрен во март 2020 година, со рок на важење до март 2023 година.

Системот за управување со заштита на животната средина според барањата на меѓународниот стандард ISO 14001: 2015  имплементиран е во март 2020 година, со рок на важење до март 2023 година.

Сертификатите како потврда за усогласеност со ISO стандардите беа издадени од TUV NORD.